ثبت سفارش

 

ثبت سفارش تنها زمانی نهایی تلقی میگردد که وجه آن بطور کامل پرداخت شده باشد.

تک آزما مسئولیتی در قبال اتمام موجودی پیش از پرداخت،

یا تغییرات در وضعیت قیمت های ذخیره شده در سبد خرید ندارد.