جذب نیروی انسانی
فکر میکنید می توانیم برای یکدیگر مفید باشیم؟ رزومه خود را به info@techazma.com بفرستید و اعلام کنید در چه زمینه یا مواردی مایل به همکاری هستید. درخواست ها مورد بررسی تیم قرار خواهند گرفت.