حریم خصوصی

 

 

ما خود را در قبال حفظ حریم خصوصی کاربران مسئول میدانیم.

فرم اطلاعاتی که شما هنگام ثبت نام و تکمیل فرایند خرید پر میکنید پیش ما امانت خواهد بود.

تک آزما از اطلاعات شما صیانت خواهد کرد.