طراحی و ساخت siRNA

تعیین تولی DNA(روش sanger)

خدمات NGS

خدمات پرایمر

طراحی و ساخت کیت تشخیص microRNA

مشاوره علمی در طراحی و اجرای پروژه

انجام panel PCR

کانون سازی سازه های ژنیکانون سازی سازه های ژنی