عناوین خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه تک آزما:

تعیین توالی DNA (روش sanger)

 

تعین توالی نسل جدید NGS

 

طراحی و سنتز پرایمر

 

طراحی و ساخت کیت تشخیص microRNA

 

مشاوره علمی در طراحی و اجرای پروژه

 

انجام panel PCR

 

کلون سازی سازه های ژنی