خدمات NGS به شرح زیر قابل انتخاب هستند:

• خدمات سکانس توالی مناسب بررسی بیان تمامی ژن‌ها: ۲۵ میلیون خوانش، خوانش های ۷۵ نوکلئوتیدی یکطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج
• خدمات سکانس توالی مناسب بررسی بیان ژن‌ها و non-coding RNA ها: ۴۰ میلیون خوانش، خوانش های ۱۰۰ نوکلئوتیدی یکطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج
• خدمات سکانس توالی مناسب بررسی بیان ژن‌ها و splicingها: ۲۵ میلیون خوانش، خوانش های ۷۵ نوکلئوتیدی دوطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج
• خدمات سکانس توالی مناسب بررسی بیان ژن‌ها و non-coding RNA ها و splicingها: ۴۰ میلیون خوانش، خوانش های ۱۰۰ نوکلئوتیدی دوطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج
• خدمات سکانس توالی مناسب بررسی میکروآرناها: ۱۰ میلیون خوانش، خوانش های ۷۵ نوکلئوتیدی یکطرفه همراه با تفسیر نتایج

در راستای انجام توالی یابی NGS، خدمات زیر با دریافت هزینه جداگانه امکان پذیر است:

• استخراج RNA (قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومان به ازای هر نمونه)
• گلوبین دیپلیشن برای نمونه های خون محیطی (قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر نمونه)

تِک آزما خدمات توالی یابی NGS را با همکاری درمانگاه تخصصی ژنتیکی دکتر فقیهی ارائه مینماید.