microRNAs
ميکــرو ريبونوکلئيــک اســيدها (ميکــرو RNAهــا)، ريبونوکلئيــک اســيدهاي غيرکدکننــده اي هســتند کــه از نظــر تکاملــي محافظــت شــده هسـتند و داراي طولـي برابـر 18-25 نوکلئوتيـد مـي باشـند. ميکـرو RNAهـا بيـان ژن هـا را پـس از رونويسـي از طريـق تجزيـه mRNA يـا مهـار ترجمـه ی آن هـا، کنتـرل مـي کننـد. ايـن سـاختارهاي مولکولـي در کنتـرل فرايندهـاي فيزيولوژيـک و پاتولوژيـک سـلولي شـرکت کرده ، بسـياري از آنهـا مـي تواننـد بـه عنـوان انکـوژن و يـا مهارکننـده هـاي تومـوري عمـل نماينـد.