microRNAs
میکــرو ریبونوکلئیــک اســیدها (میکــرو RNAهــا)، ریبونوکلئیــک اســیدهای غیرکدکننــده ای هســتند کــه از نظــر تکاملــی محافظــت شــده هسـتند و دارای طولـی برابـر ۱۸-۲۵ نوکلئوتیـد مـی باشـند. میکـرو RNAهـا بیـان ژن هـا را پـس از رونویسـی از طریـق تجزیـه mRNA یـا مهـار ترجمـه ی آن هـا، کنتـرل مـی کننـد. ایـن سـاختارهای مولکولـی در کنتـرل فرایندهـای فیزیولوژیـک و پاتولوژیـک سـلولی شـرکت کرده ، بسـیاری از آنهـا مـی تواننـد بـه عنـوان انکـوژن و یـا مهارکننـده هـای تومـوری عمـل نماینـد.