در حال حاضر طراحی پرایمر تنها به روش بیو انفورماتیکی در این شرکت انجام میشود.
در صورت نیاز به پرایمر طراحی شده برای انجام تحقیقات خود فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس info@techazma.com ارسال نمایید:

form for primer design