,

گزارش دومین کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید

/
دومین کارگاه دو روزه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعی…
,

کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف

/
برگزاری مجدد کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعی…
,

گزارش اولین کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید

/
کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعی…
,

برگزاری کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و تعیین ژن های هدف»

/
برگزاری کارگاه «کاربرد بیوانفورماتیک در کشف میکرو آر ان ای های جدید و…
,

بررسی دلیل ساختار سلسله مراتبی در شبکه نرون‌های مغز

/
بررسی دلیل ساختار سلسله مراتبی در شبکه نرون‌های مغز محققان با…
,

روند فرسایشی ژنتیکی گونه‌های مختلف جانوری در کشور افزایش یافته است

/
روند فرسایشی ژنتیکی گونه‌های مختلف جانوری در کشور افزایش یافته اس…