سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد
بازشگت
menu_filled
اتیدیوم بروماید

اتیدیوم بروماید به طور رایجی در آزمایشگاه های زیست مولکولی به کار می رود. این ماده برای رویت نوکلئیک اسید ها بر ژل آگارز است. این ماده می تو

asgari