اتیدیوم بروماید، کاربرد و ملاحظات

اتیدیوم بروماید ethidium bromide به طور رایجی در آزمایشگاه های زیست مولکولی به کار می رود. این ماده برای رویت نوکلئیک اسید ها بر ژل آگارز است. این ماده می تواند با جذب طول موج ۳۰۰ تا ۳۶۰ نانومتر زیر نور فرابنفش دیده شود.

این ماده طی عملکرد خود، در مولکول های DNA تغییر ایجاد می کند. درنتیجه تصور می شود که از نظر سلامتی به صورت موتاژن عمل کند. آزمایش بر روی باکتری ها موتاژن بودن اتیدیوم بروماید را تایید کرده است اما در تحقیقات دیگر بر روی رت و موش نشان داده شده است که این ماده به طور مستقیم باعث جهش نمی شود بلکه متابولیت های آن موتاژن هستند. این متابولیت ها کاملا شناسایی نشده اند.

هنگام کار با اتیدیوم بروماید باید احتیاط های لازم را در نظر گرفت چرا که این ماده موتازن و سرطان زاست. از طریق پوست، چشم و دستگاه تنفسی میتواند نفوذ کند. کار با پودر آن بسیار خطرناک بوده و نیازمند تامین شرایط ویژه در آزمایشگاه و مدیریت صحیح مواد آلوده به پودر اتیدیوم بروماید است.

احتیاط های لازم:

  • هنگام کار با اتیدیوم بروماید ethidium bromide باید از دستکش های مناسب، عینک محافظ و ماسک استفاده شود.
  • در صورت آلوده شدن چشم باید آن را با آب فراوان به مدت حداقل ۱۵ دقیقه شستشو داد.
  • در صورت بروز هر حادثه ای درحین کار با اتیدیوم بروماید مسئول ایمنی یا مسئول آزمایشگاه در جریان قرار گیرد.
  • درصورتیکه لباس یا پوست با اتیدیوم بروماید آغشته شود باید فورا لباس آلوده را ازتن خارج کرد پوست را به میزان زیادی آب و صابون شستشو داد.
  • پسامدهای آلوده به اتیدیوم بروماید، بافرها و ژلهای آلوده باید بطور مجزا دفع شود.
  • تجهیزات و سایر لوازم آلوده به اتیدیوم بروماید نباید قبل از آلودگی زدایی از اتاق الکتروفورز خارج شود.
  • در صورتی که ژل ها پس از رنگ آمیزی در ظرف آب قرار گرفته شوند. میزان آلودگی دستکش و سایر وسایلی که با اتیدیوم بروماید تماس داشته اند بسیار پایین خواهد بود. در غیر این صورت این وسایل پس از قرار گرفتن در محلول سفید کننده خانگی یا هیپو کلریت سدیم جهت دفع سوزانده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *