خدمات NGS (نسل جدید توالی یابی) به شرح زیر قابل انتخاب هستند:

تِک آزما خدمات توالی یابی NGS را با همکاری درمانگاه تخصصی ژنتیکی دکتر فقیهی ارائه مینماید:

• خدمات تعیین توالی مناسب بررسی بیان تمامی ژن‌ها:
۲۵ میلیون خوانش، خوانش های ۷۵ نوکلئوتیدی یکطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج

• خدمات تعیین توالی مناسب بررسی بیان ژن‌ها و non-coding RNA ها:
۴۰ میلیون خوانش، خوانش های ۱۰۰ نوکلئوتیدی یکطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج

• خدمات تعیین توالی مناسب بررسی بیان ژن‌ها و splicingها:
۲۵ میلیون خوانش، خوانش های ۷۵ نوکلئوتیدی دوطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج

• خدمات تعیین توالی مناسب بررسی بیان ژن‌ها و non-coding RNA ها و splicingها:
۴۰ میلیون خوانش، خوانش های ۱۰۰ نوکلئوتیدی دوطرفه، همراه با ریبودیپلیشن و تفسیر نتایج

• خدمات تعیین توالی مناسب بررسی میکروآرناها:
۱۰ میلیون خوانش، خوانش های ۷۵ نوکلئوتیدی یکطرفه همراه با تفسیر نتایج

خدمات تکمیلی

در راستای انجام توالی یابی NGS، خدمات زیر با دریافت هزینه جداگانه امکان پذیر است:
• استخراج RNA.
• گلوبین دیپلیشن برای نمونه های خون محیطی

 

جهت اطلاع از شرایط بهینه نمونه جهت ارسال، پیوست زیر را مطالعه نمایید:

NGS_sample_requirements