خدمات تعیین توالی سکانس سنگر

برای تعیین توالی محصول PCR و پلاسمید خود فرم زیر را پر نموده و به نشانی info@techazma.com ارسال نمایید تا همکاران ما در مورد پیشفاکتور و زمان تحویل نمونه با شما تماس حاصل نمایند.

دانلود فرم تعیین توالی DNA

قیمت سکانس ۴۵٫۰۰۰ تومان (همراه تخلیص)

(بروز رسانی شده در ۲۷ فروردین ۹۸)

برای خوانش دو طرفه، تعرفه فوق دو برابر می گردد

  • تحویل نتایج ۷ الی ۱۴ روز کاری
 • خوانش با دستگاه ABI مناسب طول تا ۷۰۰ نوکلئوتید

خدمات تعیین توالی سکانس سنگر تِک آزما با همکاری مرکز تحقیقات ژنتیک بقیه الله و بیمارستان شهید رجایی ارائه میگردند.

فایل نتایج با نرم افزارهای bioedit یا chromas قابل بررسی می باشند.

نحوه آماده سازی و ارسال نمونه ها:

  • غلظت مناسب ۲۵ نانوگرم در هر میکرولیتر نمونه است. به عنوان معیار ۱ میکرولیتر از نمونه روی ژل ۱% آگارز بایستی باند قابل مشاهده ایجاد نماید.
  • برای خوانش هر ۱۰۰ باز، ۱۰ نانوگرم لازم می باشد، بنابر این برای خوانش ۵۰۰ باز ارسال حداقل ۵۰ نانوگرم ضروری است. حداقل ۱۰ میکرولیتر برای هر نمونه ارسال شود.
  • محصول PCR تک باند، فاقد اسمیر و تخلیص شده باشد. نمونه ها در آب ارسال شوند. نمونه های ارسالی در TE نتایج تعیین توالی مناسبی ندارند. ارسال تصاویر ژل های مربوط به نمونه ها می تواند مفید واقع گردد.
  • پرایمرها بایستی از غلظت ۵ یا ۱۰ pmol/ul یا ۵ تا ۱۰ میلی مولار و حجم بالای ۲۰ میکرولیتر برخوردار باشند.
  • نمونه ها باید در پلیت های ۹۶ خانه یا تیوب های ۱٫۵ میلی لیتری با درب بسته و پوشانده شده بوسیله پارافیلم ارسال گردند. در ضمن لازم است نام هر نمونه روی تیوب با یک لیبل خوانا و منحصر به فرد مشخص گردد تا مشابه دیگر نمونه های ارسالی نباشد.
 • توصیه می گردد نمونه ها روی یخ ارسال گردند. در این صورت جهت جلوگیری از مرطوب شدن احتمالی نمونه ها، آنها را داخل کیسه/ زیپ کیپ قرار دهید. جهت ارسال با شرکت هماهنگ کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط شرایط آماده سازی خدمات تعیین توالی سکانس سنگر در متن فرم آورده شده است.

شرایط سکانس مجدد:

نمونه های ارسالی شما به سه دلیل عمده ممکن است به نتیجه مطلوب نینجامد.
 1. کیفیت نامطلوب نمونه (حجم ناکافی یا غلطت مغایر با پروتوکل اعلام شده مرکز، خطای پیپتینگ، نشتی یا تبخیر نمونه به دلیل استفاده از ویال نامرغوب، وجود باند غیر اختصاصی، ناخالصی، مهار کننده ها و ساختار های ثانویه، وجود توالی های هترو و یا همو پلیمر)
 2. طراحی یا کیفیت نامطلوب پرایمر (طراحی نامطلوب و غیر اختصاصی پرایمر، ناخالصی های همراه پرایمر، حجم ناکافی یا غلطت مغایر با پروتوکل اعلام شده مرکز)
 3. خطای آزمایش (خطای انسانی اپراتور، خطای مواد مصرفی و محلول های کاربردی، خطای دستگاه)

در صورت عدم رضایت از نتایج حق درخواست خوانش مجدد reseq برای شما فراهم است.

برای درخواست سکانس مجدد به شرایط زیر دقت نمایید:

 • امکان درخواست reseq و یا بازگشت باقیمانده نمونه ها تا یک هفته پس از تحویل نتایج امکانپذیر است. بدلیل تعدد نمونه های دریافتی و محدودیت فضا شرکت مسئولیتی در قبال اوت شدن نمونه ها پس از این بازه زمانی ندارد.
 • در صورت وجود تفاوت نتیجه سکانس مجدد با سکانس اولیه، خطای دستگاه، مواد یا اپراتور در خوانش اولیه در نظر گرفته می شود و این سکانس رایگان خواهد بود.
 • در صورت یکسان شدن نتیجه هر دو سکانس، خطای نمونه/پرایمر تلقی گشته و درخواست کننده هزینه سکانس مجدد (قیمت کامل سکانس) را می باید پرداخت نماید.
 • در صورت اطمینان از صحت نمونه های ارسالی، امکان درخواست سکانس مجدد دوم همچنان امکان پذیر است. در صورت عدم تفاوت نتیجه هزینه دو سکانس مجدد دریافت میگردد و پس از آن سکانس مجدد دیگر قابل درخواست نیست.